Tag: و لـــ أجلكَ

فراق
و لـــ أجلكَ

و لـــ أجلكَ

و لـــ أجلكَ