كسرتني

كسرتني

كسرتني

خِـلَقُنِيِ آلَلَهّـ مًنِ ضًـلَعٌکْ فُـ کْسِـرتٌـنِيِ ..فُـ حًمًدٍآ لَلَهّـ لَمً يِخِـلَقُنِيِ مًنِ أنِفُـآسِـکْ لَکْنِتٌـ خِـنِقُتٌـنِيِ !!