سًسًـألَوِنِيّ هِلَ إشّـتُقَتُيّ لَهِ ؟

سًسًـألَوِنِيّ هِلَ إشّـتُقَتُيّ لَهِ ؟

سًسًـألَوِنِيّ هِلَ إشّـتُقَتُيّ لَهِ ؟

سًسًـألَوِنِيّ هِلَ إشّـتُقَتُيّ لَهِ ؟؟تُجَ ـآهِلَتُ آلَإجَ ـآبّـةّ ..وِ أدُرتُ ظٌـهِريّ وِ مِشّـيّتُ ..وِ غّ ـمِرتُ دُمِوِعَ ـيّ وِ قَلَتُ ...يّقَتُلَنِيّ إشّـتُيّآقَيّ وِ لَكنِ كيّفُ أعَ ـوِدُ لَمِنِ عَ ـشّـقَ فُرآقَيّ !!