Sihralbayan
Image
فراق

فَـ كَـلِمَــــــــاتُ الـغَـضَـب { قَــــآسـيــة }

Sihralbayan
 

عِـنـــــدَمَـــــآ تَـــغـضَــــبْ اِكـسِر أي شَيئ ..

لَـكِــــــــنْ ,

تَـجَــنَـب كَـسر شُـعُـور الـبَـشر ,
...
فَـ كَـلِمَــــــــاتُ الـغَـضَـب { قَــــآسـيــة }

.